Home Maintenance Nieuws & Blogs Onderhoud is vooruitzien – Performing maintenance is to anticipate

Onderhoud is vooruitzien – Performing maintenance is to anticipate

“In mijn vorige blog vertelde ik hoe we sneller en slimmer werken dankzij Kizeo”, vertelt onze Reliability Engineer Huug van Vossen. “Dit keer zoom ik graag wat verder in op een specifiek onderdeel: analyser onderhoud. Dankzij Kizeo zijn onze klanten eerder op de hoogte van onverhoopte storingen. En wij zijn een uur per dag minder bezig met administratie, dus kunnen ons volledig richten op de techniek. Dat zijn twee vliegen in één klap!

Kizeo kun je zien als een soort ‘Office in your pocket’. Stel, je staat voor een analyser, dan kun je direct een manual oproepen en online gasaansluiters bekijken. Je krijgt direct informatie over gasflessen, risico’s en de onderhoudstatus. Vroeger duurde het veel langer voordat je die info bij elkaar had. Ook hoeven we nu niet meer naar OneDrive. Je kunt in Kizeo pdf-jes bijsluiten, documenten toevoegen en bepaalde regels instellen, waardoor je device automatisch herkent waar je staat en welke gegevens je moet invoeren. Zo kun je voor elke situatie een online formulier maken. Onze collega’s bij Yara gaan elke dag met een tablet en Kizeo op pad. We zijn nu als een dolle digitale formulieren aan het ontwikkelen – we kunnen ze maar nauwelijks bijhouden!”

Real time informatie uitwisselen

“Dankzij Kizeo kunnen we real time data uitwisselen aan onze klanten. Als er onverhoopt een storing is, kunnen we die meteen melden, troubleshooten en foto’s delen met het kantoor van Yara. Daarnaast kun je ook met Kizeo ‘live’ verbetervoorstellen doen als je bezig bent. Bijvoorbeeld door de foto’s te bewerken en met pijlen en tekst aangeven waar het beter kan. Zodat we niet alleen bestaande storingen verhelpen, maar ook toekomstige storingen voorkomen.

Bovendien: als je data in de cloud zet, ben je klaar. De data wordt ingeladen in SAP, en de storingsanalyse wordt automatisch verzonden. Dat scheelt onze collega’s zo een uur op een dag! Hierdoor zijn zij echt met hun vak als field engineer bezig, en zijn ze minder tijd kwijt aan randzaken, zoals administratie.”

Voorspellen

“We zijn nu een klein jaar bezig met Kizeo en hebben daarvoor al een start gemaakt met het stroomlijnen van de data uit de analysers. Binnen afzienbare tijd willen we trendanalyses kunnen maken en op basis daarvan verbetervoorstellen doen ter verhoging van de betrouwbaarheid. Hoe meer data we hebben, des te preciezer we kunnen voorspellen wat er aan preventief onderhoud nodig is. Zo kunnen we storingen en uitval voorkomen. Want: onderhoud is vooruitzien. In een volgende blog vertelt mijn collega Bram Jansen hoe hij Kizeo toepast op ATEX inspecties en kwaliteitsformulieren.”

Meer weten?

Neem dan direct contact met me op! 

Performing maintenance is to anticipate

“In my last blog, I told you how we work faster and smarter thanks to Kizeo. This time, I would like to zoom in a bit more on a specific part: analyser maintenance. Thanks to Kizeo, our customers are quicker aware of unforeseen faults. And we spend an hour a day less on administration, so we can fully focus on technology. That’s killing two birds with one stone!

Kizeo can be seen as a sort of ‘Office in your pocket’. Suppose you are standing in front of an analyser, you can immediately call up a manual and view gas connections online. You receive immediate information about gas cylinders, risks and maintenance status. In the past, it took a lot longer before you had all this information. It also eliminates the need for OneDrive. In Kizeo, you can include PDFs, add documents and set certain rules, so your device automatically recognises where you are and what information you need to enter. This allows you to create an online form for any situation. Our colleagues at Yara leave the office with a tablet and Kizeo every day. We are currently developing digital forms like crazy – we can hardly keep up with them!”

Exchanging information in real time

“Thanks to Kizeo, we can exchange real-time data with our customers. In the unlikely event of a failure, we can immediately report, troubleshoot and share photos with the Yara office. In addition, Kizeo also allows you to make ‘live’ improvement suggestions while working. For instance, by editing the photos and indicating with arrows and text where improvements can be made. So rather than only solving existing failure, we can also prevent future failures.

Moreover: once you put the data in the cloud, you are done. The data is uploaded to SAP, and the failure analysis is sent automatically. This easily saves our colleagues an hour a day! As a result, they are actually focused on working as a field engineer, and they spend less time on peripheral issues, such as administration.”

Predict

“We have been working with Kizeo for almost a year now, and we have already made a start with streamlining the data from the analysers. Within the foreseeable future, we want to be able to make trend analyses and, based on these, make improvement proposals to increase reliability. The more data we have, the more accurately we can predict what preventive maintenance is needed. This way, we can prevent failures. Because: performing maintenance is to anticipate. In a following blog, my colleague Bram Jansen will explain how he applies Kizeo to ATEX inspections and quality forms.”

Need more information?

Please contact me!