Home Plant Design Nieuws Ministerraad benoemt Adviescommissie voor Maatwerkafspraken om verduurzaming industrie te stimuleren
Hoe ziet jouw verduurzamingroadmap eruit?

Ministerraad benoemt Adviescommissie voor Maatwerkafspraken om verduurzaming industrie te stimuleren

Plant Design tag corner

Het tempo waarin de industrie de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 terug weet te brengen is volgens het kabinet nog niet naar wens. "De vergroening van de industrie gaat ‘zorgwekkend’ traag en om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te halen moet een tandje worden bijgezet", aldus het kabinet. Om er voor te zorgen dat de industrie sneller minder CO2 uit gaat stoten is een adviescommissie benoemt. Deze gaat onderzoeken of de afspraken die bedrijven en overheid gemaakt hebben ambitieus genoeg zijn om de doelen van het klimaatakkoord te halen en of de afspraken concreet, haalbaar en doelgericht genoeg zijn.

Wat was er ook alweer afgesproken in het Klimaatakkoord? 

Het klimaatakkoord is een internationaal verdrag dat in 2015 is ondertekend door 196 landen. Het doel van het klimaatakkoord is om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau en om te streven naar een beperking van opwarming tot 1,5 graden Celsius.

Om deze doelen te halen committeren de 196 deelnemende landen zich aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) en het stimuleren van de overstap op duurzame energiebronnen. Ondanks dat het akkoord bindend is, hebben de deelnemende landen wel enige vorm van flexibiliteit in de invulling wat betreft maatregelen en doelen. Zo heeft Nederland zich gecommitteerd aan een tweetal doelen:

  1. 2030: Emissiereductie van ten minste 55% ten opzichte van het niveau van 1990, waarbij 70% van de elektriciteitsvoorziening uit hernieuwbare bronnen moet komen;
  2. 2050: De netto uitstoot van broeikasgassen moet gelijk zijn aan nul (emissieneutraliteit), waarbij de volledige elektriciteitsvoorziening moet voortkomen uit hernieuwbare bronnen.

Hoe gaat de adviescommissie bijdragen aan de vergroening in de industrie? 

Met de maatwerkafspraken beoogt de overheid om sneller knelpunten aan te pakken, zoals het uitbreiden van het elektriciteitsnet, het versnellen van vergunningverlening en het verstrekken van extra subsidies. Bedrijven in Nederland dienen zich in ruil hiervoor te committeren aan het verminderen van hun CO2-uitstoot door over te stappen op machines en processen die minder belastend zijn voor het milieu. Om emissiereductie te bewerkstelligen en dus de industrie te verduurzamen heeft de overheid verschillende subsidies beschikbaar gesteld. Zo is het budget voor de Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI) dit jaar 138 miljoen euro vrijgemaakt. Daarnaast is de aanvraag voor deze regeling aantrekkelijker gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf door de minimale subsidieaanvraag te verlagen tot 30.000 euro.

Welke rol is er voor jou als HSEQ-manager in de industrie weggelegd?

Het verduurzamen van de industrie is een flinke taak doordat het aanpassen van productieprocessen nogal wat voeten in de aarde heeft. Toch kan het, behalve de impact van de industrie op milieu en klimaat, verschillende voordelen opleveren. Naast kostenbesparingen en fiscale voordelen, kan het zorgen voor een positief imago van het bedrijf, het behouden van klanten die duurzaamheid belangrijk vinden en het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid.

We hebben een aantal kansen om bij te dragen aan verduurzaming van de industrie voor je op een rij gezet:

  • Energie-efficiëntie verbeteren: HSEQ-managers kunnen zich richten op het optimaliseren van processen en het gebruik van energie, waardoor er minder energie verloren gaat en de uitstoot wordt verminderd. Hierdoor wordt zowel kostenbesparing als emissiereductie bewerkstelligd.
  • Alternatieve energiebronnen inzetten: organisaties kunnen alternatieve energiebronnen onderzoeken en implementeren, zoals zonne-energie, windenergie of waterstof. Dit kan leiden tot een verminderde CO2-uitstoot en tegelijkertijd kan het bedrijf profiteren van subsidies of fiscale voordelen.
  • Afvalbeheer verbeteren: er kan worden bijgedragen aan het verminderen van afvalstromen en het efficiënter hergebruiken of recyclen van materialen. Dit kan wederom bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot en kostenbesparingen.
  • Duurzaamheid stimuleren: HSEQ-managers kunnen zich richten op het promoten van duurzaamheid en milieubewustzijn binnen de organisatie. Dit kan leiden tot verminderde CO2-uitstoot en positieve uitstraling van het bedrijf richting klanten en stakeholders.

Hoewel de vergroening van de industrie nog niet snel genoeg verloopt om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te halen, gloort er hoop. De benoeming van de Adviescommissie voor Maatwerkafspraken is een stap in de goede richting om ervoor te zorgen dat de industrie sneller verduurzaamt. Bedrijven en overheid kunnen samenwerken om ambitieuze, concrete en haalbare afspraken te maken die leiden tot emissiereductie en verduurzaming van de industrie. HSEQ-managers in de industrie spelen een belangrijke rol bij het bereiken van deze doelen. Door onder andere te focussen op energie-efficiëntie van productieprocessen en het gebruik van alternatieve energiebronnen kunnen ze niet alleen kostenbesparingen realiseren, maar ook bijdragen aan een beter milieu én imago van het bedrijf!

Bronnen:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/02/17/benoeming-adviescommissie-maatwerkafspraken-verduurzaming-industrie
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2463143-vergroening-industrie-gaat-zorgwekkend-traag

 

Ideeën uitwisselen?

We zijn benieuwd naar jouw volgende stap en denken er graag over mee!

Stel daarom hier je vraag. Of neem contact op met een van onze experts.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in ons privacystatement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Via bovenstaande checkbox geef je akkoord op het verwerken van jouw persoonsgegevens.